Archive

  브랜드 이모티콘 [ SM 엔터테인먼트 ]   1. 광고주 : SM엔터테인먼트 ​2. 브랜드 이모티콘 유형 : 움직이는 이모티콘 16 3. 캐릭터 : SSAMBEAR 4. SM 플랫폼용 이모티콘                ...