[LINE공식스티커] ‘Yumyumi 1’ 라인 공식 스티커 출시!

라인(LINE) 공식 스티커
 얌얌이 1(Yumyumi 1), 라인 공식스토어 출시!
1. 캐릭터 : 얌얌이(YUMYUMI) / 케이코믹스 IP 캐릭터
2. 라인(LINE) 공식 스토어 대만 출시!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 대만 LINE 스토어에서 ‘Yamyami 1’  혹은 ‘Kcomics’를 검색해주세요!

Category
Emoticon