Archive

카카오톡 브랜드 이모티콘 [ 라인플레이 브라운팜 ] 1. 광고주 : 라인플레이 ​2. 브랜드 이모티콘 유형 : 자유지급형/움직이는스티콘16 3. 캐릭터 : 브라운 / 라인 IP캐릭터                                                                 케이코믹스는 카카오톡 이모티콘, 브랜드이모티콘 제작 전문 업체로서 이모티콘, 브랜드이모티콘 포트폴리오 1위 회사입니다. 케이코믹스는 카카오 브랜드이모티콘 제작협력대행사로서 브랜드 이모티콘 제작, 배포에 관한 모든 것을 대행해 드립니다!...